Chinh phạt Và Diễn Võ trong Ải Tam Quốc

Thời Tam Quốc phân tranh, Thiên hạ loạn lạc. Sau trận Xích Bích, đúng như Gia Cát Lượng dự đoán, Thiên Hạ chia làm 3 nước chủ yếu ở thế Chân Vạc. Toàn cõi Trung Hoa lúc đó bị chia cắt lãnh thổ thành 3 quốc gia riêng biệt Ngụy, Thục, Ngô. Tất cả có 10 thành trì, trong đó có 4 thành trì là trung lập, người chơi có thể tiến hành chinh phạt địch quốc, hoặc đến Lạc Dương diễn võ hay chiến tranh quân đoàn qua tính năng này.

1

2

Chinh phạt thiên hạ

Trong Ải Tam Quốc, Từ level 16 trở lên người chơi có thể tiến hành vào Thiên hạ để chinh phạt người chơi của quốc gia khác.

Lưu ý: Mỗi lần chinh phạt sẽ tiêu hao 1 Quân Lệnh.

Chọn Thiên hạ -> Chinh Phạt -> Hệ thống sẽ hiển thị danh sách người chơi ở quốc gia địch -> lựa chọn người chơi bạn muốn chinh phạt và tiến hành chinh phạt:

3

Chinh phạt thành công người chơi sẽ nhận được Bạc và Uy Danh.

Đối với người chơi cùng quốc gia thì có thể thu phục, chiến thắng sẽ nhận được Bạc và người chơi thua sẽ phải triều cống cho người chơi thắng.

4

Danh sách triều cống người chơi có thể xem tại Quan phủ -> Triều Cống.

Lạc Dương diễn võ

Trong Game Ải Tam Quốc, Từ level 21 trở lên người chơi có thể tham gia vào Lạc Dương diễn võ để tranh đoạt thứ hạng trên toàn server.

5

Chọn Thiên hạ -> Lạc Dương Diễn Võ -> hiện giao diện -> chọn người chơi -> khiêu chiến:

6

_Mỗi ngày, người chơi sẽ có 15 lần khiêu chiến tại Lạc Dương diễn võ.

_Nếu đánh thắng người chơi có thứ hạng cao hơn thì sẽ nhận được thứ hạng của người chơi thua.

_Phải chờ trong 20 phút để có thể đánh giành hạng lần nữa (có thể dùng Vàng để hủy thời gian chờ).

_Phần thưởng sẽ tăng khi thứ hạng của người chơi càng cao.

Tam Quốc Sứ Giả kính bút.

Tải game ải tam quốc tại đây