Khảm nạm bảo thạch trang bị ải tam quốc

Xin chào các anh hùng, trang bị bảo thạch ải tam quốc được xem như tinh túy của trang bị cao cấp, hỗ trợ người chơi khả năng hộ thể và cũng là trang bị cao cấp thể hiện đẳng cấp của người chơi. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách khảm nạm cho trang bị.

Ải tam quốc hướng dẫn khảm nạm trang bị

game-ai-tam-quoc-kham-nam– Cách khảm nạm trang bị:  đổi bảo thạch tại xưởng đế đổi.

Trong giao diện game ải tam quốc chọn cường hóa > Tab khảm nạm > Trang bị cần khảm nạm.

Chỉ khảm nạm được những trang bị có phẩm chất từ đỏ trở lên.

 

Đối với mỗi loại bảo thạch có thể khảm nạm 3 trang bị, tối đa trong mỗi bảo thạch.

Khi khảm nạm xong sẽ tăng các thuộc tính như tấn công, phòng thủ… người chơi ải tam quốc sẽ chọn từng loại bảo thạch khảm nạm để tăng các thuộc tính theo ý muốn của mình.

Chúc các anh hùng thành công, khảm nạm ra những trang bị cao cấp tăng thuộc tính cho nhân vật, giúp nhân vật trở nên mạnh mẽ và chính phục thế giới tam quốc thành công.