Tag Archive for lạc dương

Chinh phạt Và Diễn Võ trong Ải Tam Quốc

Thời Tam Quốc phân tranh, Thiên hạ loạn lạc. Sau trận Xích Bích, đúng như Gia Cát Lượng dự đoán, Thiên Hạ chia làm 3 nước chủ yếu ở thế Chân Vạc. Toàn cõi Trung Hoa lúc đó bị chia cắt lãnh thổ thành 3 quốc gia riêng biệt Ngụy, Thục, Ngô. Tất cả có 10 thành trì, trong đó có… Đọc Tiếp