Tag Archive for server mới

Khai Mở Server Bộc Dương cùng chuỗi sự kiện

“Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ Châu; Tào Mạnh Đức một phen đánh Lã Bố“  Những ai yêu thích Tam Quốc, chắc không thể không biết đến trận Bộc Dương giữa quân Tào Tháo và quân Lữ Bố. Trong trận Bộc Dương, nhờ sự chỉ huy tài ba của vị mãnh tướng Điển Vi, đã đại phá vòng vây,… Đọc Tiếp